Ordförande har ordet!

Öppna som PDF

Ordföranden har ordet!

Sverige har världens tätaste älgstam. Här i Verum i Norra Skåne ligger vi i ett bälte
med bra älgbiotoper – bara lite längre söderut blir förutsättningarna för älgarna
sämre.
Vi har haft markägarmöte och av det framgår att motsättningarna mellan skogsbruk
och älgpopulation i vårt område är högst begränsade – annan är situationen norr och
öster om oss.
Trafik och järnvägar dödar inte många älgar inom vårt område – beskattningen av
älgstammen kan jägarna stå för.
Det är alldeles uppenbart att vi som älgjägare i Verums älgskötselområde är mycket
priviligierade – och jag tycker att med det också följer ett ansvar.
Om man har ett uppdrag att utföra – ett ansvarsfullt uppdrag – visst ger det då större
tillfredsställelse och glädje om man verkligen anstränger sig för att göra det bra.
Jag tycker vi har ett fantastiskt fint älgskötselområde här i Verum – och det är flera
utifrån som också tycker det. Vi har skapat ett förtroende för vårt sätt att agera
gentemot älgförvaltningsgrupp och viltdelegation. Vi har lyckats att väl uppfylla de
mål vi själva satt i vår älgförvaltningsplan så långt.
Vi har fått möjlighet att påverka många omkringliggande områden när det gäller
jaktetiken med våra ” etiska riktlinjer / målsättningar ”.
Vi har med vår samverkan åstadkommit en bättre älgstam – mer produktiv – högre
medelålder – större andel stora tjurar.
Så vi är gott på väg – men vi är långtifrån färdiga – vi måste försöka åstadkomma
ännu bättre resultat – och det är en spännande och rolig utmaning som jag hoppas vi
kan arbeta mot i fortsatt god samverkan.
Men hur man skall göra i alla detaljer kan vara svårt nog att veta.
Vi har några givna utgångspunkter .
1. Vi är överens om att försöka behålla den älgpopulation vi har – vi upplever att
den är i rimlig balans med skogsbruk, markägare och trafik.
2. Vi strävar efter den mest produktiva vinterstammen för att få så stor
reproduktion som möjligt med begränsat vinterfoder och därmed så stort
jaktuttag som möjligt.
3. Vi siktar på en tjurandel om 40 %.
4. Vi vill ha så enkla jaktregler som det går och ändra mellan åren så lite som
möjligt.
5. Med våra ” etiska riktlinjer / målsättningar ” är vi överens om att också försöka
påverka andra mot en bättre jaktkultur och bekämpa orimligheter i så kallad
”utfodring ”.
För att komma framåt måste vi i styrelsen ofta navigera i dimma – men vi måste
hjälpas åt att försöka skingra dimman så mycket som möjligt genom att skaffa det
faktaunderlag som det går att få fram – jag tänker då på Älg –Obs och
spillningsinventering.
Jag känner att vi har en mycket bra samarbetsanda i styrelsen och alla är besjälade av
att vi också fortsättningsvis i god samverkan ytterligare skall förbättra vår
verksamhet. Mandat för styrelsen att kunna ingripa när det behövs förbättrar
styrelsens möjligheter att leda verksamheten.
Vi i styrelsen har ett ansvar som vi försöker leva upp till – men utan att jaktlag och
jägare också tar sitt kommer vi inte framåt på det sätt vi önskar.
Vi har regler på Älg –Obs – om alla följer dem har vi i styrelsen en ganska snabb
reaktion på aktuell älgstam redan under pågående jakt.
Spillningsinventeringen ger tillsammans med Älg – Obsen på lite sikt så säkra data
som vi rimligen kan få fram angående vår älgstam.
Vi har arbetat med att försöka samordna jaktregler med våra angränsande
älgskötselområden utifrån vetskapen att många av älgarna har vi gemensamt – vi har
nått ganska långt på senare år men mer kvarstår att göra.
Vi har ett enastående vilt i vår älgstam – både att jaga men också att njuta av i många
former av upplevelser.
Vi kan och vi vill fortsätta förbättra och värna vår älgstam – och det är bara möjligt
om vi alla hjälps åt – så ta noga del av den information som vi sänder ut och som
också finns på vår hemsida.
Den svagaste länken avgör den gemensamma styrkan!

Mölleröd 16 08 25
Anders